top of page

Funcionament
del centre

A continuació, t’expliquem la dinàmica de funcionament del centre. La nostra voluntat és que tothom, alumnes, professors i terapeutes, ens sentim ben còmodes. La majoria de pregs que llegiràs més avall són de sentit comú, però, tenint en compte que som molts, hem preferit recordar- los.

 

AL CENTRE
- Es prega tenir una actitud general silenciosa en tot el centre, tenint en compte tot allò que faciliti el silenci: no parlar a les classes i ser curós en el moviment del material (especialment, l’estora antilliscant), no parlar alt a la resta del Centre, tancar les portes,... - Demanem a l’alumne/a que tingui cura del Centre, tant del material que es posa a la seva disposició com de les instal·lacions.
- Les guixetes dels vestuaris són l’espai adient per a desar les coses, mantenint la roba dins d’una bossa tancada.
- El Centre no es fa càrrec del material perdut o trencat de l’alumne/a.
- Es prega el manteniment i la neteja de la roba i de l’antilliscant per tal d’evitar males olors als vestuaris.
- Per a evitar sorolls, es demana deixar el mòbil en silenci o desconnectat dintre del vestuari. - En cas de baixa de l’alumna/-e, el Centre es compromet a guardar les seves pertinences (roba, estora...) durant un mes. Si en aquest període l’alumna/-e no les recull, el Centre les retirarà definitivament.

 

A LES SESSIONS
- Informar de qualsevol malaltia, lesió, embaràs, etc., al professor per tal que ell pugui adaptar els exercicis, evitant riscos i millorant-ne els beneficis.
- Es prega seguir les instruccions del professor per tal de no lesionar-se i beneficiar-se dels seus efectes.
- L’equip per a les classes de yoga (pantalons, samarreta, mitjons i pareo/tovallola) ha de ser blanc.
- Es recomana portar una tovallola petita per a la sudoració, especialment en classes intenses.
- Es prega, per a evitar males olors, la neteja i manteniment d’aquest equip i la higiene personal.
- Es recorda que, en entrar, cada alumne/a ha d’agafar el material necessari per a fer la classe: l’estora antilliscant, els coixins, els blocs, la cinta i la manta (si s’escau).
- En finalitzar la classe, es prega desar adequadament el material utilitzat al lloc corresponent.
- Es prega, en la mesura que sigui possible, no entrar ni sortir enmig de la classe.
- Per respecte a la resta d’alumnes, es demana màxima puntualitat a les classes. En cas d’arribar impuntual, l’alumne/a s’haurà d’esperar fora de la classe si a la classe s’està fent meditació, pranayama o relaxació.
- En sessions de meditació, no es podrà entrar un cop iniciada la pràctica.

 

QUOTES i HORARIS
- La mensualitat es cobra a través de domiciliació bancària a principis de cada mes.
- La matrícula és un pagament únic que dóna dret a tenir reservat un espai en la franja horària de classes que s’hagi escollit (poden haver-hi promocions en la matrícula).
- Sempre que un alumne/a es vulgui donar de baixa, ha de tenir present que, en cas de voler reprendre les classes, haurà de pagar la matrícula de nou.
- Les baixes s’han d’avisar, al menys, amb deu dies d’antel·lació per tal que el Centre pugui gestionar la baixa bancària.
- L’alumne/a s’apunta a una determinada franja horària o grup. Qualsevol canvi s’haurà de consultar i es farà efectiu únicament si hi ha places lliures.
- La quota més àmplia dóna dret a assistir a 3 classes setmanals i al nombre de classes il·limitades que es vulgui sempre i quan hi hagi places disponibles.
- Per tal que l’alumne/a es pugui beneficiar al màxim tant de l’espai com del treball del professor, és molt recomanable que mantingui el Centre al corrent de la seva assistència/ absència a les sessions.

 

RECUPERACIONS I FESTIUS
- L’alumne/a pot recuperar aquelles classes a què no hagi pogut assistir dins del mateix mes sempre i quan, en la franja horària que esculli, hi hagi llocs lliures. Per aquest motiu, primerament, ho haurà de consultar.
- El mes d’agost és el període en què el Centre tanca per vacances. En aquest cas es cobrarà, a tots els/les alumnes, la quota reduïda de manteniment.
- El Centre tanca per les vacances escolars de nadal i setmana santa. En aquest cas, les classes no realitzades es poden recuperar al llarg dels mesos anterior i/o posterior. - El Centre romandrà obert els dies de pont. Les classes que l’alumna/e no hagi pogut rebre en els dies festius del calendari local, autonòmic i estatal podran recuperar-se al llarg del mateix mes.


Benvinguda! Benvingut!

L'equip de Wu wei
 

bottom of page