Moksha o la despulla d'allò que no sóc

"Just as darkness comes upon the earth when it is turned away from the sun, so the darkness of

ignorance comes upon the self when it is turned away from its source, the light of pure Knowing."

Rupert Spira, The Ashes of Love

"De la mateixa manera que l'obscuritat cau sobre la Terra quan aquesta s'allunya del Sol, així l'obscuritat cau damunt de l'individu quan aquest s'allunya de la seva font, la llum del pur Conèixer."

Rupert Spira, Les Cendres de l'Amor

Les tradicions de l'alliberació (moksha) han reconegut en la ignorància (avidya), amb diferents matisos, l'arrel del patiment humà. Per al Yoga (com també per a l'Advaita Vedanta i el Tantra), la ignorància s'expressa en forma de vel que emmascara la realitat tal com és veritablement.

I aquesta perspectiva és important perquè implica que el camí cap a moksha no és d'adquisició sinó de retirada, de despulla, de purificació (del grec pyr, pyros > foc). És alliberament d'allò que hi ha de més, d'allò que enterboleix la mirada nítida. No es tracta, per tant, d'adquirir més coneixements, d'aprendre res que no sapiguem ja. Es tracta de desvetllar, de descobrir, en el sentit literal de retirar el cobriment, el vel.

Què és el vel? De què està fet? Ho anirem 'des-cobrint' més endavant...

Entrades recents
Cerca per etiqueta
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram