3 coses que has de saber del Yoga


El yoga (com veurem, una part d'ell) està vivint una mena de boom actualment. Tothom coneix algú que en practica, la majoria de gent n'ha sentit a parlar i s'ha convertit en una indústria que mou bilions de dòlars a tot el planeta. Com en molts altres àmbits, la popularització ha vingut acompanyada de grans dosis de confusió i, en ocasions, la seva essència ha quedat diluïda a favor de tot allò que havia vingut a dissoldre. Us proposem a continuació tres aclariments que poden ajudar a ubicar-nos:

Yoga no és una religió. El yoga és un sistema ampli d'ascesis o pràctiques transformadores dirigides a descobrir la nostra veritable naturalesa. No preconitza un dogma i apel·la a l'experiència de cada individu. A la pràctica es converteix en una actitud i un estil de vida que pot incloure totes les dimensions d'aquesta i que, alhora, facilita camins diferents per a sensibilitats o moments diferents de la vida del practicant.

Yoga és més que fer postures. La pràctica de les asanes s'integra dins del Hatha Yoga, que inclou altres exercicis (com el control del prana a través de la respiració) i que és una petita part del yoga com a sistema global. El Hatha Yoga (i, per tant, asana) es considera útil per a la purificació de l'individu (a nivells físic, psico-emocional i energètic) que permetrà accedir a estadis superiors de la pràctica, com ara la meditació. En algunes línies de yoga, com la que practiquem a Wu wei, la pràctica de les postures ja inclou una actitud que és en sí mateixa meditativa i que facilita l'estabilització en la consciència que requereix la meditació.

El Yoga o és revolucionari o no és. El yoga en la seva totalitat facilita qüestionar l'ego, la nostra suposada identitat, com a entitat concreta i constant. La pràctica del Yoga és en sí mateixa el camí d'alliberament d'allò que creiem ser per tal de reconèixer allò que realment som. En aquest sentit és revolucionari i transgressor. El yoga no puja l'autoestima, no empodera, no ens fa més càndids. El yoga transcendeix la necessitat de ser algú com a individus. El miratge de la persona (del llatí, màscara) es dilueix, i sorgeix, a canvi, l'amorosa llibertat atemporal de l'Ésser.

Entrades recents
Cerca per etiqueta
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram